بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی استفاده از شبکه های اجتماعی مانند Linkedin، Twitter و شبکه های تخصصی مانند شبکه مهندسان، صنعتگران، تجار و غیره در جذب ناشر و آگهی دهنده موثر است. شبکه های اجتماعی سیستم تبلیغات هوشمند باید بصورت روزانه و هر یک با محتوای کاملا مرتبط و غنی بروزرسانی شوند. از مسیر شبکه های اجتماعی، ناشران و آگهی دهندگان جذب می شوند. علاوه‌برآن، استفاده از این شبکه ها در بلند مدت به برندسازی سیستم تبلیغات هوشمند کمک…